we trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

We have to do this faster or we’re going to go insane.

Nếu không thì nên sớm lui đi, kẻo gặp vạ chặt chân.”

WikiMatrix

• How can we show tender regard for aging fellow worshippers?

• Làm thế nào chúng ta có thể biểu lộ lòng quan tâm nhân từ đối với các anh chị cao tuổi?

jw2019

We still have an opportunity to not only bring the fish back but to actually get more fish that can feed more people than we currently are now.

Vẫn còn cơ hội để không chỉ mang đàn cá trở lại mà còn đánh bắt được nhiều cá hơn nuôi sống nhiều người hơn so với hiện tại.

ted2019

And I think one thing we have in common is a very deep need to express ourselves.

Một điểm chung của chúng ta là nhu cầu thể hiện bản thân mãnh liêt.

ted2019

We are only finding the path we are meant to walk on.

Chúng ta chỉ tìm hướng đi mà chúng ta đã được chọn sẵn để đi.

OpenSubtitles2018. v3

As disciples of Jesus Christ, we ought to do all we can to redeem others from suffering and burdens.

Là các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta phải làm hết sức mình để giúp đỡ những người khác thoát khỏi cảnh khổ đau và gánh nặng.

LDS

Well we need money to experiment with that, to get those tools in there.

chúng ta cần tiền để thử nghiệm với nó để có những công cụ ở đó

ted2019

we come here to thank you.

Mọi người đều muốn đến tạ ơn cậu đó.

OpenSubtitles2018. v3

Do you know where we might find him?

Ông có biết tìm ông ta ở đâu ko?

opensubtitles2

So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported to wealthy countries, led the global community to come together, and with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries —

Với Ebola sự bấn loạn nó gây ra cùng với việc có 1 số ca lây lan đến các nước phát triển đã khiến cho cộng đồng thế giới gắn kết với nhau cùng với sự nỗ lực của những nhà cung cấp vắc-xin hàng đầu, giờ thì chúng ta có những thứ này: Hai mẫu thử vắc-xin hữu nghiệm ở các quốc gia nhiễm Ebola

ted2019

After we get all this stuff, we go over to Maxwell Street… to get hot dogs from those Polish people here.

Bây giờ chúng ta lo xong chuyện học hành rồi.

OpenSubtitles2018. v3

We have a witch in the family.

Gia đình ta có một phù thủy.

OpenSubtitles2018. v3

After one brother lost his wife in death and he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.

Sau khi vợ của một anh qua đời và anh đối mặt với những hoàn cảnh đau buồn khác, anh nói: “Tôi học được rằng chúng ta không thể lựa chọn loại thử thách nào mình phải chịu, cũng như thời điểm hoặc số lần xảy đến.

jw2019

Thankfully, Inger has recovered, and once again we are able to attend Christian meetings at the Kingdom Hall.”

Vui mừng thay vợ tôi đã bình phục, và chúng tôi có thể trở lại tham dự các buổi nhóm tại Phòng Nước Trời”.

jw2019

If we follow this guideline, we will not make the truth more complicated than it needs to be.

Nếu theo sự hướng dẫn này, chúng ta sẽ không làm cho lẽ thật trở nên quá phức tạp.

jw2019

If we could just…. if we could just make this right.

nếu chúng ta chỉ… chỉ có thể sửa chữa lại những điều đó.

OpenSubtitles2018. v3

When we give of ourselves to others, not only do we help them but we also enjoy a measure of happiness and satisfaction that make our own burdens more bearable. —Acts 20:35.

Khi quên mình vì người khác, không những chúng ta giúp họ mà còn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện ở mức độ nào đó, khiến gánh nặng của chúng ta dễ chịu đựng hơn.—Công-vụ 20:35.

jw2019

It stands to reason that we, existing in this world, should in the course of our lives absorb intuitively those relationships.

Nó đại diện cho lý do chúng ta tồn tại trong thế giới này, đang tồn tại trong đời sống của mình hấp thu một cách trực giác những mối quan hệ đó.

QED

So we put up a tent on an open piece of ground on the farm of an interested person.

Vì thế chúng tôi dựng lều trên một mảnh đất trống trong nông trại của một người chú ý.

jw2019

(Colossians 1:9, 10) We can take care of our spiritual appearance in two main ways.

Chúng ta có thể chăm sóc tình trạng thiêng liêng của mình bằng hai cách chính.

jw2019

We have to break parents out of this straitjacket that the only ideas we can try at home are ones that come from shrinks or self- help gurus or other family experts.

Phải tách cha mẹ thoát ra khỏi sự gò bó rằng, ý tưởng sáng tạo duy nhất vận dụng ở nhà đến từ tham vấn tâm ý hay những ông thầy, hoặc chuyên viên tư vấn mái ấm gia đình .

QED

Should we flee, Master?

Ta có nên trốn đi?

QED

Although, God knows, of late, in our hubris, we seem to have drifted away.

Dù, có Chúa Trời biết, gần đây, với sự kiêu ngạo của nghề nghiệp chúng tôi chúng tôi đã bỏ quên.

ted2019

We use this identifier to examine the software for suspicious account activity, such as unauthorized access.

Chúng tôi sử dụng nhận dạng này để kiểm tra hoạt động tài khoản đáng ngờ của phần mềm, chẳng hạn như truy cập trái phép.

support.google

We want blood-revenge against Aelle, hmm?

Chúng ta muốn tên Aelle nợ máu trả bằng máu hả?

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post