her name trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

What’s her name?

ấy tên gì?

OpenSubtitles2018. v3

Her name was printed in thin, clear type: LAURA ELIZABETH INGALLS.

Tên của cô được in bằng mẫu chữ mảnh rõ ràng: LAURA ELIZABETH INGALLS.

Literature

What was her name?

Tên con bé là gì?

OpenSubtitles2018. v3

Her name’s Janice.

Tên cô ấy là Janice.

OpenSubtitles2018. v3

“””But if you don’t know this woman, how do you know her name?”””

Nhưng nếu mày không biết mụ ấy, làm sao mày lại biết tên?

Literature

Her name is Julie.

Cô ấy tên là Julie.

OpenSubtitles2018. v3

What’s her name?

Tên cô ta là gì nhỉ?

OpenSubtitles2018. v3

The Bible never mentions her name again.

Kinh Thánh không nhắc đến bà ta thêm một lần nào nữa.

jw2019

I didn’t know her name, and I never will.

Tôi đã không biết và sẽ chẳng khi nào biết được tên cô .

QED

Mention her name again, I swear to God!

nhắc đến tên cô ấy lần nữa, anh thề có Chúa…

OpenSubtitles2018. v3

What was her name…” “Jamila jan.”

Tên bà ấy là gì nhỉ… – Jamila jan

Literature

I tell you I have a daughter and you complain about her name!

Tôi giới thiệu con gái mình còn cậu là phàn nàn tên của nó!

OpenSubtitles2018. v3

I still remember a little girl, her name is Hala.

Tôi còn nhớ một cô , tên Hala.

ted2019

Aww, what’s her name?

Aww, tên nó là gì vậy?

OpenSubtitles2018. v3

I can’t remember her name.

Anh chẳng nhớ được tên nó

OpenSubtitles2018. v3

In all likelihood, no one but my sister would have even known her name.

Có thể ngoài em gái tôi ra không ai từng nghe đến tên cô nàng.

Literature

She scratched her name on the floor with her fingernails.

Cô ta cào tên con gái lên sàn bằng bằng móng tay.

OpenSubtitles2018. v3

And her name

Tên cô là …

QED

You wouldn’t want to soil her name, right?

Ông không muốn tôi bôi gio trát trấu vào mặt cô ấy, đúng không?

OpenSubtitles2018. v3

Her name was Anna Boyd and he was in love with her.

Tên cô ta là Anna Boyd và anh ấy đang yêu cô ta.

OpenSubtitles2018. v3

Her name is Aphrodite.

Tên cô ấy là Aphrodite.

OpenSubtitles2018. v3

Her name means “My Father Has Made Himself Joyful.”

Tên của nghĩa là “cha tôi có sự vui mừng”.

jw2019

Clearly, the omission of her name is no indication of insignificance or of divine disfavor.

Rõ ràng, việc không cho biết tên đâu có nghĩa là kém quan trọng hoặc không được Đức Giê-hô-va ban phước.

jw2019

Yeah, but you know her name.

Phải, nhưng chị biết tên cổ.

OpenSubtitles2018. v3

Right, but her name is definitely Wanza Kilulu,

Nhưng tên của cô ấy thật sự là Wanza Kilulu

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post