SỰ KHáC BIỆT GIỮA WRAPPER CLASS Và PRIMITIVE TYPE TRONG JAVA | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ – CÔNG NGHỆ – 2021

Java là một ngôn từ lập trình phổ cập được ử dụng để tăng trưởng những ứng dụng khác nhau. Một ưu điểm của Java là nó tương hỗ Lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng ( OOP )

Sự khác biệt chính – Trình bao bọc Lớp học so với Loại nguyên thủy trong Java
 

Java là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng để phát triển các ứng dụng khác nhau. Một ưu điểm của Java là nó hỗ trợ Lập trình hướng đối tượng (OOP). Sử dụng OOP, chương trình hoặc phần mềm có thể được mô hình hóa bằng các đối tượng. Một lớp được sử dụng như một bản thiết kế để tạo một đối tượng. Trong lập trình, cần phải lưu trữ dữ liệu. Các vị trí bộ nhớ dành riêng để lưu trữ dữ liệu được gọi là các biến. Mỗi biến có một kiểu dữ liệu cụ thể. Có tám kiểu nguyên thủy được cung cấp bởi ngôn ngữ Java. Chúng ngắn, byte, int, float, double, char, boolean. Đôi khi, yêu cầu chuyển đổi kiểu nguyên thủy thành một đối tượng và đối tượng trở lại kiểu nguyên thủy. Các lớp trình bao bọc được sử dụng cho việc chuyển đổi này. Bài viết này thảo luận về sự khác biệt giữa lớp trình bao bọc và kiểu nguyên thủy trong Java. Các sự khác biệt chính giữa lớp wrapper và kiểu nguyên thủy trong Java là lớp wrapper được sử dụng để chuyển đổi một kiểu nguyên thủy thành một đối tượng và đối tượng trở lại kiểu nguyên thủy trong khi kiểu nguyên thủy là một kiểu dữ liệu được xác định trước được cung cấp bởi ngôn ngữ lập trình Java.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Lớp Wrapper trong Java là gì
3. Kiểu nguyên thủy trong Java là gì
4. Điểm giống nhau giữa lớp Wrapper và kiểu nguyên thủy trong Java
5. So sánh song song – Wrapper Class và Primitive Type trong Java ở dạng Tabular
6. Tóm tắt

Lớp Wrapper trong Java là gì?

Một lớp Wrapper trong Java được sử dụng để quy đổi một kiểu tài liệu nguyên thủy thành một đối tượng người dùng và một đối tượng người tiêu dùng thành một kiểu nguyên thủy. Ngay cả những kiểu tài liệu nguyên thủy cũng được sử dụng để tàng trữ những kiểu tài liệu chính, những cấu trúc tài liệu như Danh sách mảng và Vectơ tàng trữ những đối tượng người tiêu dùng. Do đó, bắt buộc phải sử dụng những lớp trình phủ bọc để quy đổi. Các lớp trình bảo phủ tương ứng cho những kiểu nguyên thủy char, byte, short và int là Character, Byte, Short và Integer. Các lớp wrapper tương ứng cho long, float, double và boolean là Long, Float, Double và Boolean .

Theo chương trình trên, intobj là một đối tượng lớp Integer wrapper. Floatobj là một đối tượng lớp Float wrapper. Doubleobj là một đối tượng lớp Double wrapper. Đối tượng Integer được chuyển đổi thành một int nguyên thủy bằng cách sử dụng intValue (). Tương tự, đối tượng Float được chuyển đổi thành một float nguyên thủy bằng cách sử dụng floatValue (). Đối tượng Double được chuyển đổi thành double nguyên thủy bằng cách sử dụng doubleValue (). Nếu người lập trình viết câu lệnh dưới dạng int i = intobj; trình biên dịch nội bộ ghi thànhbj.Value (). Quá trình tự động chuyển đổi một đối tượng của một lớp wrapper sang kiểu nguyên thủy tương ứng của nó được gọi là unboxing. Các bộ sưu tập chẳng hạn như ArrayLists sử dụng lớp Wrapper vì chúng lưu trữ các đối tượng.

Kiểu nguyên thủy trong Java là gì?

Các kiểu dữ liệu nguyên thủy là các kiểu dữ liệu được xác định trước được cung cấp bởi ngôn ngữ lập trình Java. Có tám loại nguyên thủy. Chúng là byte, short, int, long, float, double, boolean và char. Kiểu dữ liệu byte được sử dụng để lưu trữ số nguyên bổ sung 8 bit có dấu của hai. Kiểu dữ liệu ngắn được sử dụng để lưu trữ số nguyên bổ sung 16 bit có dấu hai của. Một kiểu dữ liệu int được sử dụng để lưu trữ số nguyên bổ sung của hai có dấu 32-bit trong khi kiểu dữ liệu dài được sử dụng để lưu trữ số nguyên bổ sung của hai có dấu 64-bit. Phao được sử dụng để lưu trữ giá trị dấu chấm động 32-bit độ chính xác đơn và giá trị kép được sử dụng để lưu trữ giá trị dấu chấm động 64-bit chính xác kép. Boolean được sử dụng để biểu thị true hoặc false. Char được sử dụng để lưu trữ một ký tự. Đó là tám kiểu nguyên thủy trong Java.

Theo chương trình trên, num1 là một kiểu int. Nó được chuyển đổi thành Số nguyên bằng cách chuyển num1 đến Integer.valueOf (). Float1 có thể lưu trữ các giá trị float. Nó được chuyển đổi thành kiểu Float bằng cách chuyển float1 vào Float.valueOf (). Tương tự, double1 có thể lưu trữ các giá trị kép. Nó được chuyển đổi thành kiểu Double bằng cách chuyển double1 vào Double.valueOf (). Nếu người lập trình viết câu lệnh dưới dạng Interger intobj = num1; trình biên dịch ghi nội bộ Integer.valueOf (num1); Quá trình tự động chuyển đổi kiểu nguyên thủy sang đối tượng lớp trình bao bọc tương ứng được gọi là autoboxing.

Sự giống nhau giữa Lớp Wrapper và Kiểu Nguyên thủy trong Java là gì?

  • Cả lớp Wrapper và Primitive Type trong Java đều có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong lập trình.

Sự khác biệt giữa Lớp Wrapper và Kiểu Nguyên thủy trong Java là gì?

Wrapper Class so với Primitive Type trong Java

Lớp Wrapper cung cấp cơ chế chuyển đổi kiểu nguyên thủy thành đối tượng và đối tượng thành kiểu nguyên thủy. Kiểu nguyên thủy là kiểu dữ liệu được xác định trước do Java cung cấp.
Lớp liên kết
Một lớp Wrapper được sử dụng để tạo một đối tượng; do đó, nó có một lớp tương ứng. Một kiểu nguyên thủy không phải là một đối tượng nên nó không thuộc về một lớp.
Giá trị rỗng
Các đối tượng lớp wrapper cho phép giá trị null. Kiểu dữ liệu nguyên thủy không cho phép giá trị null.
Yêu cầu bộ nhớ
Bộ nhớ được yêu cầu cao hơn các loại nguyên thủy. Chỉ mục cụm không yêu cầu thêm dung lượng. Bộ nhớ yêu cầu thấp hơn so với các lớp trình bao bọc.
Bộ sưu tập
Một lớp Wrapper có thể được sử dụng với một tập hợp chẳng hạn như ArrayList, v.v. Một kiểu nguyên thủy không được sử dụng với các bộ sưu tập.

Tóm lược –Vỏ bánh Lớp học so với Loại nguyên thủy trong Java

Ngôn ngữ Java phân phối tám kiểu tài liệu nguyên thủy. Đôi khi cần phải quy đổi những kiểu nguyên thủy thành đối tượng người dùng và cũng quy đổi những đối tượng người dùng trở lại nguyên thủy. Các lớp Wrapper hoàn toàn có thể được sử dụng để đạt được trách nhiệm đó. Sự độc lạ giữa lớp wrapper và kiểu nguyên thủy trong Java là lớp wrapper được sử dụng để quy đổi kiểu nguyên thủy thành một đối tượng người dùng và đối tượng người dùng trở lại kiểu nguyên thủy trong khi kiểu nguyên thủy là kiểu tài liệu được xác lập trước do ngôn từ lập trình Java cung ứng .

Rate this post