enough trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

No doubt they’ll be pleased that you care enough to ask about their life.

Chắc chắn họ sẽ hài lòng vì bạn quan tâm hỏi han về đời sống họ.

jw2019

To have enough time for theocratic activities, we need to identify and minimize time wasters.

Để có đủ thời gian cho hoạt động thần quyền, chúng ta cần phải nhận định và loại bớt những điều làm phí thời gian.

jw2019

Many who became believers had come from faraway places and were without enough provisions to extend their stay in Jerusalem.

Nhiều người mới tin đạo đến từ những nơi xa xôi và không đủ sự cần dùng để ở lại Giê-ru-sa-lem lâu hơn.

jw2019

How could I ever acquire enough detail to make them think that it’s reality?

Làm sao tôi có thể lấy đủ chi tiết để khiến họ nghĩ đó là thực tại.

OpenSubtitles2018. v3

It was big enough to be transparent to light, and that’s what we see in the cosmic microwave background that George Smoot described as looking at the face of God.

Vũ trụ đủ lớn để trở nên trong suốt khi ánh sáng đi qua, và đó là những gì chúng ta thấy trong sóng hiển vi nền vũ trụ mà George Smoot đã mô tả như đang nhìn vào mặt của Chúa.

QED

I’ve had enough of him for one day.

Hôm nay chơi thế đủ rồi.

OpenSubtitles2018. v3

We gathered enough material to make a fire, cooked the last food we had, and started back on foot.

Chúng tôi lượm củi đủ để nhóm lửa và nấu số thực phẩm còn lại, rồi đi bộ trở về.

jw2019

You said to come, so showing our faces here is enough.

Anh gọi tôi đến, nên bọn tôi có mặt ở đây là đủ rồi.

OpenSubtitles2018. v3

Do you get enough exercise?

Bạn có tập thể thao đầy đủ không?

jw2019

I have stepped outside my comfort zone enough now to know that, yes, the world does fall apart, but not in the way that you fear.

Giờ đây tôi đã bước ra ngoài ́vùng an toàn ́ của mình đủ đẻ biết rằng, vâng, thế giới có thể sụp đổ nhưng không theo cách bạn sợ hãi đâu.

QED

There’s enough food around here.

Quanh đây có đủ thức ăn…

OpenSubtitles2018. v3

Is that not enough?

Vậy chưa đủ sao?

OpenSubtitles2018. v3

Enough talk.

Nói chuyện cả nửa ngày rồi .

QED

On the other hand, one might have enormous confidence with regard to rock climbing, yet set such a high standard, and base enough of self-worth on rock-climbing skill, that self-esteem is low.

Mặt khác, người ta có thể có sự tự tin rất lớn đối với việc leo núi, nhưng đặt ra một tiêu chuẩn cao, và cơ sở đủ giá trị về kỹ năng leo núi, lòng tự trọng đó thấp.

WikiMatrix

I don’ t think that you’ re even an innocent girl.– Enough. An innocent girl!

Tao chỉ nghĩ mày là # cô vô tội

opensubtitles2

5 Since there is not enough gold and silver in the royal treasury to pay the tribute, Hezekiah retrieves what precious metals he can from the temple.

5 Vì không đủ số lượng vàng và bạc trong kho nhà vua để triều cống, Ê-xê-chia phải dùng đến những quý kim thuộc đền thờ.

jw2019

That’s enough candy perhaps?

Đủ kẹo ngọt rồi đó.?

OpenSubtitles2018. v3

My brother is big enough to travel alone.

Anh của tôi đủ lớn để đi du lịch một mình.

Tatoeba-2020. 08

He became an effective altruist when he calculated that with the money that he was likely to earn throughout his career, an academic career, he could give enough to cure 80, 000 people of blindness in developing countries and still have enough left for a perfectly adequate standard of living.

Anh đã trở thành người có lòng trắc ẩn hoàn hảo khi tính toán rằng với số tiền mà anh có thể kiếm được nhờ công việc, một công việc mang tính học thuật, anh có thể góp tiền để chữa cho 80, 000 người mù ở những nước đang phát triển và vẫn còn tiền đủ để sống ở mức tuyệt đối đầy đủ.

QED

Not by much, as an individual level, but enough at a population level to shift the rates of heart disease in a whole population.

Không nhiều, ở một mức độ riêng rẽ, nhưng đủ ở mức độ dân cư để thay đổi tỷ lệ bệnh tim trong toàn bộ dân số.

ted2019

But anyway, the water I dragged back from the Isle of Anglesey where the mine was — there was enough copper in it such that I could cast the pins of my metal electric plug.

Nhưng mà nói chung là, thứ nước mà tôi mang về từ đảo Anglesey, nơi có cái mỏ — đã có đủ đồng trong đó để tôi làm những cái chấu cho cái phích cắm điện bằng kim loại của tôi.

QED

It doesn’t matter if your arms are strong enough to catch her body without breaking your bones.

Không quan trọng việc cánh tay của bạn có đủ mạnh để nắm lấy cơ thể cô ta mà không làm gãy xương hay không.

QED

I thought one hero in the family was enough.

Tôi nghĩ nhà mình có một anh hùng là đủ.

OpenSubtitles2018. v3

Old enough to remember.

Tôi không đủ lớn để nhớ được.

OpenSubtitles2018. v3

And, frankly, A man brave enough to be emperor Needs a consort with real iron in her soul.

và thẳng thắn mà nói một người đàn ông đủ dũng cảm để làm Hoàng đế cần có một sự đồng lòng với ý chí sắt đá của cô ta

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post