Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 10 (có đáp án): Cơ sở dữ liệu quan hệ

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 10 (có đáp án): Cơ sở dữ liệu quan hệ

Dưới đây Ingoa.info sẽ chia sẻ đến bạn bài viết trắc nghiệm Tin học 12 Bài 10 (có đáp án): Cơ sở dữ liệu quan hệ. Theo dõi ngay để bổ sung những kiến thức bên dưới.

trac-nghiem-tin-hoc-12-bai-10-ingoa-info

Câu 1 : Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:

A. Mô hình phân cấp

B. Mô hình dữ liệu quan hệ

C. Mô hình hướng đối tượng người dùng
D. Mô hình cơ sỡ quan hệ
Hiển thị đáp án

Trả lời: Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là mô hình dữ liệu quan hệ E. F. Codd đề xuất năm 1970. Trong vòng 30 năm trở lại đây, các hệ CSDL xây duwbgj theo mô hình quan hệ được dùng rất phổ biến.

Đáp án: B

Câu 2: Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?

A. Cấu trúc dữ liệu
B. Các ràng buộc dữ liệu
C. Các thao tác, phép toán trên dữ liệu
D. Tất cả câu trên
Hiển thị đáp án

Trả lời: Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ là:

+ Cấu trúc dữ liệu
+ Các thao tác, phép toán trên dữ liệu
+ Các ràng buộc dữ liệu

Đáp án: D

Câu 3: Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:

A. Cột ( Field ) B. Hàng ( Record ) C. Bảng ( Table ) D. Báo cáo ( Report )
Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc dữ liệu được thể hiện trong các bảng. Mỗi bảng bao gồm các hàng và các cột thể hiện thông tin về một chủ thể. Các cột biểu thị các thuộc tính, mỗi hàng biểu thị cho một cá thể.

Đáp án: C

Câu 4: Thao tác trên dữ liệu có thể là:

A. Sửa bản ghi
B. Thêm bản ghi
C. Xoá bản ghi
D. Tất cả đáp án trên
Hiển thị đáp án

Trả lời: Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóa hay sửa bản ghi trong một bảng. Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn dữ liệu có được nhờ thực hiện các thao tác trên dữ liệu.

Đáp án: D

Câu 5: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

A. Phần mềm dùng để thiết kế xây dựng những CSDL quan hệ
B. Phần mềm dùng để tạo lập, update và khai thác CSDL quan hệ
C. Phần mềm Microsoft Access
D. Phần mềm để giải những bài toán quản lí có chứa những quan hệ giữa những dữ liệt
Hiển thị đáp án

Trả lời: hệ QTCSDL quan hệ là Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ.

Đáp án: B

Câu 6: Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai khi nói về miền?

A. Các miền của những thuộc tính khác nhau không nhất thiết phải khác nhau
B. Mỗi một thuộc tính hoàn toàn có thể có hai miền trở lên
C. Hai thuộc tính khác nhau hoàn toàn có thể cùng miền
D. Miền của thuộc tính họ tên thường là kiểu text
Hiển thị đáp án

Trả lời: Miền là kiểu dữ liệu của một thuộc tính. Mỗi một thuộc tính có một miền, ví dụ miền của thuộc tính họ tên thường là kiểu text, dài không qua 25 kí tự.

Đáp án: C

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không là đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?

A. Các bộ là phân biệt và thứ tự những bộ không quan trọng
B. Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức tạp
C. Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt và thứ tự những thuộc tính là quan trọng
D. Tên của những quan hệ hoàn toàn có thể trùng nhau
Hiển thị đáp án

Trả lời: đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ là:

+ Các bộ là phân biệt và thứ tự những bộ không quan trọng
+ Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức tạp
+ Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt và thứ tự những thuộc tính là quan trọng
+ Mỗi quan hệ có một tên phân biệt với tên những quan hệ khác

Đáp án: D

Câu 8: Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về khoá chính?

A. Một bảng hoàn toàn có thể có nhiều khoá chính
B. Mỗi bảng có tối thiểu một khoá
C. Xác định khoá nhờ vào vào quan hệ logic của những dữ liệu chứ không nhờ vào vào giá trị những dữ liệu
D. Nên chọn khoá chính là khoá có ít thuộc tính nhất
Hiển thị đáp án

Trả lời: Một bảng có thể có nhiều khoá nhưng chỉ có một khóa chính. Việc xác định khoá phụ thuộc vào quan hệ logic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu và nên chọn khoá chính là khoá có ít thuộc tính nhất.

Đáp án: A

Câu 9: Giả sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên chọn trường SOBH làm khoá chính hơn vì :

A. Trường SOBH là duy nhất, trong khi đó trường HOTEN không phải là duy nhất
B. Trường SOBH là kiểu số, trong khi đó trường HOTEN không phải là kiểu số
C. Trường SOBH đứng trước trường HOTEN
D. Trường SOBH là trường ngắn hơn
Hiển thị đáp án

Trả lời: nên chọn trường SOBH làm khoá chính hơn vì trường SOBH là duy nhất, trong khi đó trường HOTEN không phải là duy nhất (vì có thể có nhiều người có cùng tên).

Đáp án: A

Câu 10: Cho các bảng sau :

– DanhMucSach ( MaSach, TenSach, MaLoai )
– LoaiSach ( MaLoai, LoaiSach )
– HoaDon ( MaSach, SoLuong, DonGia )
Để biết giá của một quyển sách thì cần những bảng nào ?A. HoaDon
B. DanhMucSach, HoaDon
C. DanhMucSach, LoaiSach
D. HoaDon, LoaiSach
Hiển thị đáp án

Trả lời: Để biết giá của một quyển sách thì phải lấy đơn giá (Dongia) trong bảng HoaDon và để biết là sách gì thì phải lấy Masach ở bảng HoaDon. Từ Masach đó tra trong bảng DanhMucSach để biết sach cần tìm.

Đáp án: B

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

bai-10-co-so-du-lieu-quan-he.jsp

Rate this post